logo AIR-tech PD s.r.o.
AIR-tech PD

O nás

AIR-tech je technologická společnost s odborným zázemím a mnohaletými zkušenostmi. Specializuje se na výzkum a implementaci nejmodernějších technologií, postupů, materiálů a elektronických zařízení v letectví.

V portfoliu máme řadu inovativních projektů a realizací, jako např. výrobu utralehkých letadel, kvadrokoptér, pohonů, elektroniky apod. Úspěšně jsme se také zúčastnili řady prestižních soutěží.

Naším velkým přínosem pro klienta je vlastní výzkum a vývoj, velký rozsah teoretických i praktických znalostí a zkušeností, díky kterým jsme schopni navrhout individuální hardwarové i sofwarové řešení pro každou situaci na nejvyšší profesionální úrovni.

Hlavní civilní a vojenské možnosti využití

Ochrana a dohled nad objekty
Průzkum cílových oblastí
Plnění strategických úkolů
Vyhledávání cílů a osob

V rámci kontraktu můžeme
nabídnout tyto služby:

 • analýza Vašich požadavků a návrh funčního řešení “na klíč”
 • podrobné zpracování návrhů a technické dokumentace
 • odzkoušení technických zařízení a dronů
 • kvalitní záruční i pozáruční servis
 • odborné zaškolení obsluhy s certifikací
Air-tech PD s.r.o.

Kontakt

AIR-tech PD s.r.o.|IČ: 06118739|DIČ: CZ06118739|výroba

AIR-tech Defence s.r.o.|IČ: 19147724|DIČ: CZ19147724|prodej

Projekt přeměny AIR-tech PD na a.s.

Naše společnost AIR-tech PD s.r.o., IČO: 06118739, se sídlem Husitská 107/3, Žižkov, 130 00 Praha 3, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 100156 („Společnost”) oznamuje, že dne 20. 5. 2024 byl do Sbírky listin obchodního rejstříku vedeného příslušným rejstříkovým soudem pro Společnost uložen projekt změny právní formy Společnosti, na základě kterého dojde v souladu se zákonem č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, ve znění pozdějších předpisů („zákon o přeměnách“), ke změně právní formy Společnosti ze společnosti s ručením omezeným na akciovou společnost („změna právní formy“).

Tímto oznámením upozorňuje věřitele na jejich práva dle § 35 až 39 zákona o přeměnách, zejména:

 1. Věřitelé Společnosti, kteří přihlásí své nesplatné pohledávky do 6 měsíců ode dne, kdy se zápis změny právní formy do obchodního rejstříku stal účinným vůči třetím osobám, mohou požadovat poskytnutí dostatečné jistoty, jestliže se v důsledku změny právní formy zhorší dobytnost jejich pohledávek. Marným uplynutím této lhůty toto právo zaniká.
 2. Nedojde-li mezi věřitelem a Společností k dohodě o způsobu zajištění pohledávky, rozhodne o dostatečném zajištění soud s ohledem na druh a výši pohledávky.
 3. Jestliže věřitel prokáže, že se v důsledku změny právní formy podstatným způsobem sníží dobytnost jeho pohledávky a Společnost neposkytla přiměřené zajištění, může požadovat poskytnutí dostatečné jistoty ještě před zápisem změny právní formy do obchodního rejstříku.
 4. Právo na poskytnutí jistoty nemají věřitelé:
  a) kteří mají právo na přednostní uspokojení svých pohledávek v insolvenčním řízení,
  b) kteří se pro účely insolvenčního řízení považují za zajištěné věřitele, nebo
  c) jejichž pohledávky vznikly až po zápisu změny právní formy do obchodního rejstříku.

Společnost prohlašuje, že neemitovala jakékoli účastnické cenné papíry, není třeba tedy upozorňovat jejich vlastníky na práva dle § 37 a zákona o přeměnách.
Společnost prohlašuje, že není příjemcem veřejné podpory, dotace nebo návratné finanční výpomoci anebo investiční pobídky, a není tak povinna oznámit zahájení přípravy změny právní formy poskytovateli podpory.

V Praze dne 20. 5. 2024
Ing. Karel Vlček, jednatel

Projekt přeměny (PDF)

Asociace leteckého a kosmického průmyslu VTÚLaPVO Praha Univerzita obrany